+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl
Tłumaczenia

Oferujemy:

 • Tłumaczenie z/na język niemiecki i hiszpański
 • Zapewniamy zachowanie stylu i terminologii tłumaczenia (wykorzystanie dostarczonych przez klienta baz terminologicznych i/lub tworzenie własnych)
 • Przetłumaczony przez nas tekst zachowuje formatowanie dokumentu źródłowego
 • Tłumaczenie napisów do filmów

Naszą specjalnością są tłumaczenia pisemne:

 • Ofert handlowych
 • Sprawozdań finansowych
 • Umów handlowych
 • Analiz rynku
 • Wewnętrznych regulaminów firmowych
 • Aktów prawnych
 • Bieżącej korespondencji firmowej
 • Dokumenty samochodowe wraz z dokumentami celnymi

Tłumaczenia dokumentów księgowych i innych

Prowadząc działalność często można spotkać zagraniczne umowy, faktury, paragony lub wyciągi z konta przykładowo po niemiecku lub hiszpańsku. Polski przedsiębiorca może je uzyskać m.in., gdy:

 • kupuje usługi od zagranicznych firm,
 • korzysta z usług freelancerów spoza Polski, np. grafików, programistów,
 • sprowadza samochód z zagranicy,
 • podróżuje służbowo za granicę, gdzie dokonuje zakupów.

Otrzyma wówczas obcojęzyczne dokumenty, które albo potwierdzają samo poniesienie kosztu, albo zaświadczają o tym, że wydatek jest powiązany z działalnością. Dokumenty te mogą pełnić funkcje analogiczne do tych, które wystawiają polscy kontrahenci.

Zagraniczna faktura może być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach, ale funkcję tę może pełnić również paragon (np. na zakup benzyny poza Polską) i wyciąg z konta w zagranicznym serwisie płatności internetowych. Umowa podpisana z zagranicznym klientem może zaś być uzasadnieniem dla odbycia delegacji zagranicznej.

Polski prawodawca ani w ustawie o VAT, ani w rozporządzeniu o wystawianiu faktur nie odnosi się do kwestii ewentualnego tłumaczenia dokumentów na język polski. Jednak w regulacjach dotyczących prowadzenia księgowości znajdziemy odpowiednie przepisy regulujące tę kwestię.

W rozporządzeniu w sprawie prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów czytamy:

§ 12. 1. Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

§ 12. 4. Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim.

Również w Ustawie o Rachunkowości znajduje się odniesienie do języka, w jakim powinny być dokumenty.

Art. 21. 5 Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

Jak również w Ordynacji Podatkowej.

Art. 287 §1. 2) Przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

Wynika z tego, że księga musi być na bieżąco prowadzona w języku polskim, a dowody księgowe „powinny” być sporządzone w języku polskim, chociaż nie muszą. W kontekście pozostałych ustaw, które nie odnoszą się do języka, można założyć, że przechowywanie obcojęzycznych dokumentów wraz z polskimi dokumentami nie jest przestępstwem, lecz uznaje się za dopuszczalne. Należy je jedynie przetłumaczyć na wypadek kontroli.

Wszelkie dokumenty księgowe mogą wymagać przetłumaczenia tylko wówczas, gdy zażądają tego urzędnicy. W praktyce jest to możliwe w razie kontroli podatkowej lub skarbowej. Na tę okoliczność można się przygotować i każdą fakturę dla zagranicznego klienta sporządzać w dwóch językach – polskim i obcym. Nie możemy jednak tego wymagać od kontrahentów spoza Polski. Nie oznacza to jednak konieczności zatrudnienia tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z przywołanym przepisem, tłumaczenie dokumentacji księgowej musi być bowiem „wiarygodne”, bez sprecyzowania, jak uzyskać tę wiarygodność. Można bezpiecznie założyć, że wiarygodność tłumaczenia przysięgłego nie zostanie podważona przez urzędników. Natomiast tłumaczenie wykonane w inny sposób też może być zaakceptowane.

Przedsiębiorca sam decyduje, jak przetłumaczyć posiadaną dokumentację. Nasze biuro świadczy usługi tłumaczeniowe w języku niemieckim i hiszpańskim.

Szacunkowe ceny netto
Tłumaczenie z/na język niemiecki od 30 zł za 1800 znaków*
Tłumaczenie z/na język hiszpański od 40 zł za 1800 znaków*

* Cena będzie ulegała zmianie w zależności od formatu dokumentu źródłowego, poziomu skomplikowania tekstu (tłumaczenie zwykłe, czy specjalistyczne), szybkości wykonania tłumaczenia, tego czy zamawiający dostarcza bazę terminologiczną, etc. Dla stałych klientów oferujemy niższe stawki.