+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl
Sprawozdawczość GUS

Firmy są informowane o obowiązkach sprawozdawczych GUS elektronicznie lub listownie.

Obowiązki sprawozdawcze wobec urzędu statystycznego dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, tzn. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty te zobowiązane są posiadać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, tzw. numer REGON, którym posługują się przy przekazywaniu informacji dla celów statystycznych. Program badań statystyki publicznej na dany rok ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Od 1 stycznia 2009 r. Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. Z reguły przedsiębiorcy przekazują sprawozdania drogą elektroniczną poprzez Portal Sprawozdawczy znajdujący się pod adresem http://form.stat.gov.pl. Przekazywanie danych statystycznych w formie papierowej jest możliwe przez podmioty o liczbie osób pracujących nie większej niż 5, po przesłaniu do urzędu statystycznego informacji o wyborze tej formy.

Podmioty odmawiające wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, mogą zostać ukarane grzywną, która jest nakładana również w przypadku przekazywania danych statystycznych po upływie terminu. Natomiast za przekazywanie danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto Główny Urząd Statystyczny, co dwa lata przeprowadza badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych realizując obowiązek sprawozdawczy:

  • SOF-1 sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
  • SOF-4 sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców.

Obowiązek sporządzania sprawozdań przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej (art. 30 pkt.3). Z treści ustawy wynikają obowiązki na rzecz statystyki, przy czym ich konkretyzacja następuje corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Badaniem zostają objęte wszystkie zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mające osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną, a także organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacje pracodawców.

Jeżeli podmiot do przekazywania sprawozdań upoważnia osobę trzecią, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla niego.

Szacunkowe ceny netto
Sprawozdanie GUS od 100 zł netto za szt.