+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl
Księgowość

Karta podatkowa:

Karta podatkowa: cena 100,00 zł brutto.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Kontrola dokumentów pod względem rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.
Podstawowe ceny
Ryczałt bez VAT 250,00 zł brutto
Ryczałt + VAT 300,00 zł brutto

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • Bieżące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
 • Bieżące prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników (zatrudnieni na umowę o pracę).
 • Prowadzenie obsługi płacowej, obejmującej:
  • wyliczanie wynagrodzeń za pracę, urlopy wypoczynkowe, zasiłki chorobowe i sporządzanie list płac,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 11 lub PIT 8b),
  • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników.
 • Bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowe sporządzanie deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc.
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT 5).
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela.
Podstawowe ceny
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT
– minimalna ilość dokumentów
250,00 zł brutto
Podatkowa księga przychodów i rozchodów + VAT
– minimalna ilość dokumentów
300,00 zł brutto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości.
 • Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrażanie.
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów).
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT.
 • Sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US.
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS.
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi.
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
 • Monitoring należności i zobowiązań.
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS za pomocą klucza elektronicznego w imieniu i na rzecz Klienta.
Podstawowe ceny
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 1000,00 zł brutto
Prowadzenie ksiąg rachunkowych bez VAT 950,00 zł brutto